Thứ Tư, 5 tháng 4, 2017

Tổng Hợp Config Của Một Số Kì Tài Trong Làng CS Việt (GameTV)

Đăng bởi   vào   Bình luận


Team GameTV :
NGhĩa - http://www.mediafire.com/download/7ra5qhui5e61b5t/Nghia-LX.rar
Team Nhổn :
MaBư - http://www.mediafire.com/download/87k15s5rut575bj/Mabu.rar

Team CSY :
ChickenZero - http://www.mediafire.com/download/ljervy6lf3eocnv/ChickenZero.rar
Dũng Gà - http://www.mediafire.com/download/a9g2iscko2ws9a0/D.rar
Ú Òa - http://www.mediafire.com/download/40tkv5756ex3egl/ú%20òa.rar
NAM_CAO - http://www.mediafire.com/download/5daoq6cvauua1y7/NAM_CAO.rar
NGƯỜI - BÁN - XÔI - http://www.mediafire.com/download/gjy2ujawwcx3zkv/Xôi%201.rar
Chí Phèo - http://www.mediafire.com/download/czdmxaxvlx1scpv/chipheo.rar
Lisf - http://www.mediafire.com/download/mlby85csnoronvg/Lisf%206.0.rar
Hoàng Thiên - http://www.mediafire.com/download/oko2p1vnf9pu64g/HoangThien.rar
Kim Đồng - http://www.mediafire.com/download/k5mzfih2d9i0d0c/KimDong.rar